תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

הודעת תנאי שימוש של  GURREN BUGGIE  להלן ("גורין בוגי") המופעלת ע"י חברת האם (תאגיד) T.I.S.M.C. LTD

כל המוצרים והשירותים ("השירות") המסופקים על ידי GURREN BUGGIE LTD. ("גורן בוגי") כפופים להודעת תנאי שימוש זו ("הודעה"). שירות פירושו, כולל אך לא מוגבל, כל מוצר, שירות, אירוע שירות (מוגדר להלן), תוכנה, אפליקציה ומידע המסופקים תחת המותג GURREN BUGGIE או כל מותג אחר בבעלות GURREN BUGGIE. אתה מאשר במפורש שקראת הודעה זו והבנת את הזכויות, ההתחייבויות, התנאים וההתניות המפורטים כאן. אם אתה קטין, עליך להירשם כחבר או לגשת לשירותים רק לאחר שהוריך (או האפוטרופוס שלך) יקראו והבינו את הזכויות, החובות, התנאים וההגבלות הכלולים בהודעה זו. על ידי המשך התקנה, העתקה, גלישה, הורדה, גישה, רכישה, כניסה ו/או שימוש אחר בשירות, אתה או הוריך (או האפוטרופוס) שלך מסכימים מפורש להיות כבול להודעה זו, כולל עדכון, ובתוספת עדכון. תַקָנוֹן.

1. הכרה
1.1
אתה מאשר ששירות זה יפעל רק באותן פלטפורמות חומרה ותוכנה המיועדות. אתה מאשר שבאחריותך להחזיק בתוכנה, החומרה וחיבור האינטרנט המתאימים להפעלת הגרסה הנוכחית של SERVICE. גורן בוגי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רשאי לשנות את השירות, להפסיק כל אירוע שנערך באמצעות שירות זה ("אירוע אתר אינטרנט"), או להפסיק כל שירות דרך SERVICE בכל עת ללא הודעה מוקדמת, וגורן בוגי גם שומרת לעצמה את כל הזכויות להפסיק לתמוך בכל פלטפורמת חומרה או תוכנה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
1.2
אתה מאשר שחלק מהתוכן של השירות מסופק על ידי צדדים שלישיים, ואתה גם מאשר ששירות זה עשוי לאפשר גישה לשירותים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אתה מסכים ליהנות משירותים או מאתרים כאלה וגישה לפי שיקול דעתך וההנאה כאמור תהיה כפופה לתנאים ולתנאים בינך לבין צדדים שלישיים אלה. לרבות אך לא מוגבל למחיר הסחורה, מערכת אישור ההזמנה, כמות ההזמנה המקסימלית, מדיניות משלוח ותשלומים של מוצרים. אתה גם מאשר ומסכים שגורן בוגי לא תהיה אחראית לא להסכם בינך לבין צדדים שלישיים כאלה ולא לכל תוכן שסופק על ידי צדדים שלישיים כאלה.
1.3
אתה מאשר שכל תוכנה שהורדת או השגת באמצעות השירות תעשה שימוש בהתאם להסכם הרישיון למשתמש הקצה ("EULA") המסופק או הכלול בו.
1.4
אתה מאשר ששום דבר בהודעה זו לא נותן לך זכות להשתמש בכל אחד מהסימנים המסחריים, סימני השירות, שמות המוצרים או השירותים, הסיסמאות, הלוגו או התמונות של גורן בוגי, אלא אם כן הסכמת אחרת בכתב עם גורן בוגי.
1.5
אתה מאשר כי הודעה זו עשויה להתייחס להנחיות אחרות, הודעות, הסכמים או תנאים והגבלות אחרים של אירוע האתר המסופק על ידי גורן בוגי או כל מידע הכלול בשירות, והפניה כזו תהווה חלק בלתי נפרד מההודעה הזו.
1.6
אתה מאשר שגורן בוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות הודעה זו בכל עת, וכל שינוי כזה ייכנס לתוקף עם הפרסום בשירות. המשך השימוש שלך בשירות לאחר כל שינוי כזה ייחשב שאתה מסכים להיות כפוף להודעה ששונתה וקבלתך. לכן חשוב שתקרא ותבקר בשירות זה על בסיס קבוע כדי להבטיח שאתה מעודכן לגבי ההודעה הרלוונטית. אם אינך מסכים להיות מחויב להודעה זו ולציית לכל החוק החל, עליך להפסיק להשתמש בשירות באופן מיידי.
1.7
אתה מסכים שהפורמט האלקטרוני הוא הדרך היחידה להצהרת הכוונה של שירות או הודעה זו.
1.8
אתה מאשר שהודעה זו עשויה להתייחס לצו כדי להגן על ההרשאות שלך, עליך לציית למנהג יישומי האינטרנט. אתה מסכים שהפעולות הבאות אסורות בהחלט:
1.8.1
כל ניסיון להפריע, לפלוש או להרוס כל מערכת או משאב באינטרנט.
1.8.2
העברת חומרים מאיימים, מגונים, פורנוגרפיים או הורסים את הסדר הציבורי והמנהגים.
1.8.3
הפצת וירוס מחשבים דרך הרשת של ה-SERVICE.
1.8.4
שימוש בכלי כריית נתונים, רובוטים או כלי דומה לאיסוף ו/או חילוץ נתונים. במקרה שאתה משתמש בתוכנה או בכלים שלמעלה, אתה תפסל להשתתף באירוע האתר.

2. זכות קניין רוחני
2.1
אתה מאשר שאתה האחראי הבלעדי להעלאת המידע, שידורו, הקלט או סיפוק לשירות זה על ידך, ואף אחד מהמידע כאמור אינו מייצג את דעתו של גורן בוגי. למען הסר ספק, המידע כולל, ללא הגבלה, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוזיקה, סאונד, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות או חומרים אחרים ("מידע").
2.2
כאשר העלית, שידרת, הזנת או סיפקת את המידע לשירות זה, אתה מעניק לגורן בוגי, השותפים והחברות הבת שלה, זכות עולמית, לא בלעדית, בלתי ניתנת לביטול, ללא תמלוגים, להעברה, הניתנת לרישיון משנה לקדם ולהפיץ חלק מהמידע או כולו בכל פורמט מדיה בכל דרך שהיא, לרבות, ללא הגבלה, לשנות, לשכפל, לשדר לציבור, לשדר פומבי, להתאים, להפיץ, לפרסם, לפרסם לציבור או להשתמש במידע בדרך אחרת.
2.3
אם אין לך הרשאה לזכות לעיל, נא לא להעלות, לשדר, להזין או לספק מידע לשירות זה.
2.4
אם אתה מואשם בהפרה לכאורה של קניין רוחני כלשהו של צד שלישי בשלוש הזדמנויות או יותר, גורן בוגי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להגביל את הגישה שלך לשירות.
2.5
כל הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בכל תוכן של צד שלישי הכלול בשירות או שניתן לגשת אליו באמצעות השימוש בשירות, הם רכושם של בעלי התוכן בהתאמה ועשויים להיות מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני החלים ו אמנות.
2.6
אם ידוע לך על הפרה ממשית או עתידית של תוכן כלשהו של השירות, או שנדרשת הודעת הפרה בהתאם לחוקים או לתקנות החלים, אנא שלח את ההודעה למחלקת הציות המשפטי של גורן בוגי עם פרטי הקשר המצוינים בהודעה זו, גורן בוגי ימשיך בהליך המקביל בהתאם לחוקים החלים.
2.7
עם קבלת הודעת הפרה מבעל זכויות יוצרים או מסוכן שלו, גורן בוגי יסיר, תשבית את הגישה שלך או עשוי לנקוט פעולות אחרות בתוכן או שירותים מפרים לכאורה בהתאם לחוקים החלים. אם אתה סבור שתוכן או שירותים כאלה לא מפרים, אתה רשאי לשלוח הודעה נגדית למחלקת הציות לחוק של גורן בוגי עם פרטי הקשר המצוינים בהודעה זו, גורן בוגי ימשיך בהליך המקביל בהתאם לחוקים החלים.

3. רישום
כדי להשתמש בכל השירותים הניתנים בשירות זה, אתה מאשר ומקבל את הדברים הבאים:
3.1
אתה נדרש לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך אם תתבקש ומתבקש על ידי תהליך הרשמה של חשבון גורן בוגי. אתה רשאי לגשת ולתקן את המידע האישי שלך באמצעות שירות זה בכל עת.
3.2
אתה יכול להציג ולשנות את פרטי הרישום שלך על ידי התחברות ועריכת הגדרות החשבון שלך ב-SERVICE. למען אבטחת החשבון שלך, תידרש להיכנס עם מזהה הכניסה והסיסמה שלך. אתה האחראי הבלעדי והמלא לאבטחת סודיות הסיסמה ושם המשתמש שלך ולכל פעילויות המתרחשות תחת חשבונך.
3.3
אם גורן בוגי יגלה שהחשבון/הסיסמה של חשבון גורן בוגי הופרשו, גורן בוגי רשאית להשעות או לסיים לאלתר את הסיסמה, החשבון (או כל חלק ממנו) של חשבון גורן בוגי או השימוש בשירות זה, ולהסיר את כל המידע הקשור ל חשבון גורן בוגי כזה מהשירות הזה.
3.4
אתה תציית להודעה זו ולא תפר את כל החוקים והתקנות החלים. גורן בוגי שומרת לעצמה את הזכות לאמת את תקפות החברות שלך בכל עת במהלך או אחרי כל אירוע באתר, ושומרת לעצמה את הזכות לפסול אותך (אפילו זוכה) מכל אירוע אתר אינטרנט לרבות זכאות הפרס שלך המהווה כל התנהגות בלתי הולמת בגין שיבוש או חשד של התעסקות באירוע באתר ללא כל הודעה מוקדמת. כישלון של גורן בוגי לאכוף כל אחת מזכויותיה בהקשר זה אינו מהווה ויתור על זכויות אלו.

4. מדיניות פרטיות
בשל הכבוד למידע האישי, גורן בוגי מחויבת להגן ולכבד את פרטיותך באמצעות מדיניות הפרטיות של GURREN BUGGIE.

5. רישיון והגבלה
5.1
בכפוף לתנאי הודעה זו, גורן בוגי מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, לא מסחרי, לא בלעדי, לא ניתן לרישיון משנה, לא ניתן להקצאה, ללא תשלום לגשת או להיכנס לשירות ולשירותיו. למעט זכויות שניתנו במפורש כאן, אתה מאשר שכל שאר הזכויות נשארות בידי גורן בוגי. כל הזכויות, לרבות ללא הגבלה, בשירות, הן ותישארו בבעלותה הבלעדית של גורן בוגי ו/או מעניקי הרישיונות שלה. שום דבר בהודעה זו לא מתכוון להעביר זכויות כאלה או להקנות לך זכויות כאלה.
5.2
אין הסרה של הודעות: אתה מסכים שלא תסיר, תטשטש, תהפוך לבלתי קריא או תשנה הודעות או אינדיקציות כלשהן לגבי זכויות כלשהן ו/או זכויות ובעלות של גורן בוגי עליהן, בין אם הודעה או אינדיקציות כאמור מודבקות על, כלולה או קשורות אחרת. לכל חומר.

6. מסחר אלקטרוני
כל רכישה של מוצרים ושירותים/חבילות תמיכה הניתנות על ידי גורן בוגי, תהיה כפופה לתנאים וההגבלות של חנות המסחר האלקטרוני, אנא עיין בהסכמי המכירה של גורן בוגי ובמדיניות הרלוונטית.

7. תקופה וסיום
7.1
אם מסיבה כלשהי שירות זה אינו מסוגל לפעול כמתוכנן, לרבות אך לא מוגבל לכוח עליון, כשלים טכניים, התערבות בלתי מורשית, הונאה או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתו של גורן בוגי אשר משחית או משפיעה על המינהל, האבטחה, ההגינות, שלמות או התנהלות נאותה של שירות זה, גורן בוגי שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל, לסיים, לשנות או להשעות את השירות בכפוף לכל הנחיות כתובות מרשות ממשלתית רלוונטית.
7.1
הודעה זו תקפה עד לסיום על ידיך או גורן בוגי. זכויותיך להשתמש בשירות יבוטלו אוטומטית ללא הודעה מוקדמת אם לא תציית לתנאים וההגבלות המוזכרים בהודעה זו. בהקשר זה, גורן בוגי לא ישא בכל אחריות כלפיך. עם סיום הודעה זו, תפסיק לאלתר כל שימוש בשירות ובעותקיו, כולם או חלקם.

8. כתב ויתור אחריות והגבלת אחריות
8.1
גורן בוגי מבטיח שמערכת המחשוב המשמשת ב-SERVICE היא בעלת תקן בטיחות סביר המצופה.
8.2
אתה מאשר שהשירות מסופק "כמו שהוא". כל הסיכון באשר לאיכות ולביצועים של שירות זה נמצא בידך, כולל אך לא מוגבל לעלות קשורה של כל השירות והתיקון הנדרשים. במידה המותרת על פי חוק, GURREN BUGGIE אינו נותן אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לשירות זה או לכל מידע או תיעוד אחר המסופק תחת הודעה זו או בגין שירות זה, שלא כלול בשירות זה או התאמה לא מטרה מסוימת או נגד הפרה, או כל אחריות הנובעת משימוש או מתוך ביצועים. GURREN BUGGIE גם לא נותן אחריות לגבי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירותים אלה או לגבי הדיוק או המהימנות של מידע כלשהו שהושג באמצעות שירות זה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות מסויימות או הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מסוימים. בהתאם לכך, ייתכן שחלק מהסתירות ומגבלות החבות שלעיל לא יחולו עליך.
8.3
כל הסיכון הנובע מהשימוש ו/או הביצועים של שירות זה נשאר אצלך. בשום מקרה, גורן בוגי, נותני הרישיונות שלה או כל אחד מהפקידים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים או השותפים שלהם יהיו אחראים לכל תוצאת, אגב, ישיר, עקיף, מיוחד, או פרט, הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעה, אובדן מידע או אובדן כספי אחר) הנובעים או קשורים להודעה זו או משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות או בכל חלק ממנו, גם אם נגרם כתוצאה מ-GURREN BUGGIE נזקים כאלה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות מסויימות או הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מסוימים. בהתאם לכך, ייתכן שחלק מהסתירות ומגבלות החבות שלעיל לא יחולו עליך.
8.4
גורן בוגי לא תישא באחריות לכל מידע שגוי או לא מדויק, שנגרם על ידי משתמש האינטרנט או לכל אחד מהציוד או התכנות הקשורים או נעשה בו שימוש בשירות זה, או לכל שגיאה טכנית, או כל שילוב שלה שעלול להתרחש במהלך הקורס. של הניהול של שירות זה כולל כל השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או שידור, קו תקשורת או טלפון, כשל ברשת הסלולרית או הלוויין, בעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר, כשל תוכנה, גניבה או הרס או גישה לא מורשית או שינוי של ערכים וכל פציעה או נזק למחשב שלך הקשורים או נובעים מהשתתפות או הורדה של חומרים כלשהם בשירות זה.
8.5
במקרה שפרס מסופק באירוע האתר, אתה מאשר את הדברים הבאים:
8.5.1
גורן בוגי אינו מקבל אחריות על כל השלכות מס שעלולות לנבוע מהסכמתך לפרס. עליך לפנות לייעוץ פיננסי עצמאי.
8.5.2
פרס, כולו או חלקו, אינו רשאי להעביר או להחליף ולא ניתן לחסל אלא אם צוין אחרת.
8.5.3
במקרה שפרס אינו זמין למרות מאמציו הסבירים של גורן בוגי להשיג את הפרס, גורן בוגי שומרת לעצמה את הזכות להחליף פרס שווה ערך קמעונאי מומלץ, בכפוף לכל הנחיות כתובות מרשות ממשלתית רלוונטית.
8.5.4
גורן בוגי אינו מקבל אחריות על כל שינוי אחר בשווי הפרס.
8.5.5
במקרה שכל כישלון של זוכה פרס בקבלת הפרס תוך פרק זמן מסוים המצוין באירוע האתר ייחשב כוויתור על הזכות לפרס, ולגורן בוגי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הזכות להחליט שיטת ההחלפה של זוכה פרס כזה.

9. שיפוי
אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק את גורן בוגי ושותפיה, ספקי שירותים, סינדיקטורים, מפיצים, נותני רישיונות, נושאי משרה, דירקטורים ועובדים, מפני ונגד כל הפסדים, נזקים, חבות והוצאות הנובעים מכל תביעה או הוצאות. דרישה (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות משפט), עקב או בקשר להפרה שלך של הודעה זו או כל חוק או תקנה החלים, או זכות של צד שלישי.
למידע נוסף בנוגע להודעה זו ולהנחיות הנזכרות, צור קשר עם מחלקת הציות המשפטי של GURREN BUGGIE באמצעות דואר רשום, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או טלפון בכתובת:

GURREN BUGGIE LTD.
נציג החברה: מר דניאל לוי
מרכז לענייני משפט
מחלקת ציות לחוק
דוא"ל my.support@gurrenbuggie.com
עודכן ב-4 בפברואר 2024 על ידי GURREN BUGGIE Legal Affairs Center

Coi בניית אתרים
0